Êðóïíåéøàÿ áåñïëàòíàÿ èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íàÿ ñèñòåìà îíëàéí äîñòóïà ê ïîëíîìó ñîáðàíèþ òåõíè÷åñêèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ ÐÔ. Îãðîìíàÿ áàçà òåõíè÷åñêèõ íîðìàòèâîâ (áîëåå 150 òûñÿ÷ äîêóìåíòîâ) è ïîëíîå ñîáðàíèå íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ, àóòåíòè÷íîå îôèöèàëüíîé áàçå Ãîññòàíäàðòà. GOSTRF.com - ýòî áîëåå 1 Òåðàáàéòà áåñïëàòíîé òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè äëÿ âñåõ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà. Âñå ýëåêòðîííûå êîïèè ïðåäñòàâëåííûõ çäåñü äîêóìåíòîâ ìîãóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ áåç êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷åíèé. Ïîîùðÿåòñÿ ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè ñ ýòîãî ñàéòà íà ëþáûõ äðóãèõ ðåñóðñàõ. Êàæäûé ÷åëîâåê èìååò ïðàâî íà íåîãðàíè÷åííûé äîñòóï ê ýòèì äîêóìåíòàì! Êàæäûé ÷åëîâåê èìååò ïðàâî íà çíàíèå òðåáîâàíèé, èçëîæåííûõ â äàííûõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ!

  


|| ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ || ÍÎÂÎÑÒÈ ÄËß ÄÅËÎÂÛÕ ËÞÄÅÉ ||
Ïîèñê äîêóìåíòîâ â èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íîé ñèñòåìå:
 

Ïîñòàíîâëåíèå Ãîññòðîÿ ÐÔ îò 30 ìàÿ 2002 ã. N 31

Î ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ íà III êâàðòàë 2002 ã. äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà áåçâîçìåçäíûõ ñóáñèäèé è ññóä íà ñòðîèòåëüñòâî è ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé âñåìè êàòåãîðèÿìè  ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñóáñèäèè è ññóäû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 24 èþëÿ 2002 ã.)

 

 ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16 ìàðòà 2000 ã. N 394-ð Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó êîìïëåêñó, ïðîàíàëèçèðîâàâ èìåþùèåñÿ äàííûå Ãîñêîìñòàòà Ðîññèè î öåíàõ íà ðûíêå æèëüÿ è ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ ïî èòîãàì I êâàðòàëà 2002 ã., ïðåäëîæåíèÿ àäìèíèñòðàöèé ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå îæèäàåìûé ðîñò ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè, ïðîãíîçèðóåìûé Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè íà II êâàðòàë 2002 ã. è III êâàðòàë 2002 ã., ïîñòàíîâëÿåò:

Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà áåçâîçìåçäíûõ ñóáñèäèé è ññóä, ïîäëåæàùóþ ïðèìåíåíèþ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé è ññóä, âûäåëÿåìûõ ïî ïëàíàì III êâàðòàëà 2002 ã., äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ãðàæäàí, êîòîðûì óêàçàííûå ñóáñèäèè è ññóäû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ïðèîáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé, â ðàçìåðàõ (ðóáëÿõ) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ñòîèìîñòü 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà áåçâîçìåçäíûõ ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ëèøèâøèõñÿ æèëüÿ â Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ, Ðåñïóáëèêå Äàãåñòàí, Ðåñïóáëèêå Èíãóøåòèÿ, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêå, Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîé Ðåñïóáëèêå, Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ, Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå â ðåçóëüòàòå ïàâîäêà, ïðîèçîøåäøåãî â èþíå-èþëå 2002 ã. íà òåððèòîðèè Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, íå ó÷èòûâàþùóþ çàòðàòû íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû è áëàãîóñòðîéñòâî, â ðàçìåðå 6450 ðóáëåé äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé íà ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî æèëüÿ, âûäåëÿåìûõ ïî ïëàíàì III êâàðòàëà 2002 ãîäà âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþëÿ 2002 ã. N 492.

Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ñòîèìîñòü 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà áåçâîçìåçäíûõ ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, ïîäëåæàùóþ ïðèìåíåíèþ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé, âûäåëÿåìûõ ïî ïëàíàì III êâàðòàëà 2002 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþëÿ 2002 ã. N 492 "Î ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðàõ ïî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ïàâîäêà, ïðîèçîøåäøåãî â èþíå 2002 ã. íà òåððèòîðèè Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà" â ðàçìåðàõ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

 

Ïðåäñåäàòåëü                                               À.Ø. Øàìóçàôàðîâ

 

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå ÐÔ 24 èþíÿ 2002 ã.

Ðåãèñòðàöèîííûé N 3531

Ïðèëîæåíèå

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ                           |         8510          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñåâåðíûé ðàéîí                                 |         7460          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ                             |         6760          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Êîìè                                |         7740          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü                          |         7170          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã                      |         8640          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü                            |         7400          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü                             |         8000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñåâåðî-Çàïàäíûé ðàéîí                          |         6720          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü                          |         6860          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íîâãîðîäñêàÿ îáëàñòü                           |         6870          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü                              |         6310          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Öåíòðàëüíûé ðàéîí                              |         9400          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Áðÿíñêàÿ îáëàñòü                               |         6000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü                           |         6250          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü                             |         5900          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàëóæñêàÿ îáëàñòü                              |         6700          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü                            |         6080          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü                             |         10030         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îðëîâñêàÿ îáëàñòü                              |         6960          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü                              |         6960          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü                             |         6930          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òâåðñêàÿ îáëàñòü                               |         6960          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òóëüñêàÿ îáëàñòü                               |         6760          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü                            |         7680          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëãî-Âÿòñêèé ðàéîí                            |         6540          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Ìàðèé-Ýë                            |         5700          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ                            |         5700          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà                           |         6300          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êèðîâñêàÿ îáëàñòü                              |         6600          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü                          |         6900          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûé ðàéîí                   |         6080          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü                           |         6470          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü                            |         6250          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êóðñêàÿ îáëàñòü                                |         5690          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ëèïåöêàÿ îáëàñòü                               |         6000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü                             |         5720          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïîâîëæñêèé ðàéîí                               |         6940          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ                            |         5100          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí                           |         7550          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü                           |         6150          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü                          |         6700          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü                             |         5900          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü                              |         7500          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü                            |         7000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü                            |         6000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ðàéîí                        |         6450          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ                              |         4900          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí                            |         5200          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ                           |         4800          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà                           |         7370          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà                |         4930          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà                |         4250          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ - Àëàíèÿ            |         4690          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êðàñíîäàðñêèé êðàé                             |         6620          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé                            |         6300          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü                             |         6690          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óðàëüñêèé ðàéîí                                |         8140          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí                        |         8000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà                          |         7200          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü                             |         6500          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü                           |         7300          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïåðìñêàÿ îáëàñòü                               |         7900          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êîìè-Ïåðìÿöêèé àâòîíîìíûé îêðóã                |         7600          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü                           |         9730          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü                            |         7350          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Çàïàäíî-Ñèáèðñêèé ðàéîí                        |         8260          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Àëòàé                               |         6310          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àëòàéñêèé êðàé                                 |         7390          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü                            |         7390          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü                          |         8600          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Îìñêàÿ îáëàñòü                                 |         7000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òîìñêàÿ îáëàñòü                                |         7400          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òþìåíñêàÿ îáëàñòü                              |         8220          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã              |         12020         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ßìàëî-Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã                |         9300          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêèé ðàéîí                       |         8470          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ                             |         5800          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Òûâà                                |         5660          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ                             |         6000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êðàñíîÿðñêèé êðàé                              |         9580          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Òàéìûðñêèé àâòîíîìíûé îêðóã                    |         8540          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ýâåíêèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã                   |         8540          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Èðêóòñêàÿ îáëàñòü                              |         9400          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Óñòü-Îðäûíñêèé Áóðÿòñêèé ÀΠ                   |         9000          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×èòèíñêàÿ îáëàñòü                              |         6650          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àãèíñêèé Áóðÿòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã            |         6550          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Äàëüíåâîñòî÷íûé ðàéîí                          |         8690          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)                       |         9850          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îáëàñòü                   |         6300          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã                     |         7250          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ïðèìîðñêèé êðàé                                |         8700          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Õàáàðîâñêèé êðàé                               |         8400          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Àìóðñêàÿ îáëàñòü                               |         8200          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàì÷àòñêàÿ îáëàñòü                             |         7300          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êîðÿêñêèé àâòîíîìíûé îêðóã                     |         7300          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü                            |         7300          |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü                            |         10700         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàëèíèíãðàäñêèé ðàéîí                          |         10020         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü                        |         10020         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ã.Ìîñêâà                                       |         15000         |

|———————————————————————————————————————————————|———————————————————————|

|ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã                              |         10100         |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Ïðèëîæåíèå N 2

ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãîññòðîÿ ÐÔ

îò 30 ìàÿ 2002 ã. N 31

 

Ðàçìåðû ñðåäíåé ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà áåçâîçìåçäíûõ ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, ïîäëåæàùóþ ïðèìåíåíèþ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé, âûäåëÿåìûõ ïî ïëàíàì III êâàðòàëà 2002 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþëÿ 2002 ã. N 492

 

        Ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè             Ñòîèìîñòü (ðóáëåé)

 

 Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ                                      4900

 Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí                                    5200

 Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ                                   4800

 ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà                                   7370

 Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà                        4930

 Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà                        4250

 Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ                      4690

 Êðàñíîäàðñêèé êðàé                                     6620

 Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé                                    6300

 


ÃÎÑÒÛ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ è ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ.
Íåêîììåð÷åñêàÿ îíëàéí ñèñòåìà, ñîäåðæàùàÿ âñå Ðîññèéñêèå Ãîñòû, íàöèîíàëüíûå Ñòàíäàðòû è íîðìàòèâû.
 Ñèñòåìå ñîäåðæèòñÿ áîëåå 150000 ôàéëîâ íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, äåéñòâóþùåé íà òåððèòîðèè ÐÔ.
Ñèñòåìà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ øèðîêîãî êðóãà èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ñïåöèàëèñòîâ.

Ðåéòèíã@Mail.ru ßíäåêñ öèòèðîâàíèÿ

Copyright © www.gostrf.com, 2008 - 2019